Badanie testem zdolności mechanicznych cz. II

Im wyższy jest ten współczynnik, tym lepiej można przewidywać na podstawie danego testu zdolności i tym większe zaufanie można pokładać w-wynikach testu wiadomości i umiejętności. Wysoki współczynnik trafności jest rzeczą bardzo istotną, jeśli wyniki osiągane w teście mają być użyte w celu dopomożenia jednostce w powzięciu takiej decyzji, jak np. wybór zawodu, lecz nawet względnie niskie współczynniki trafności mogą okazać się użyteczne, gdy bada się wielką liczbę ludzi. Na przykład, zestaw testów, którego używa się do selekcji załóg lotniczych (tabl. 14-1), okazał się skuwód jest następujący: testy te dostarczają norm, na których opierają się testy zdolności. Jeśli chcemy-przygotować i wypróbować test zdolności do pisania na maszynie, musimy dysponować jakimiś normami dobrego maszynopisania, w odniesieniu do których będziemy mierzyć te zdolności. W przeciwnym przypadku nie mamy żadnego sposobu sprawdzenia naszych przewidywań. Testy wiadomości i umiejętności dostarczają zatem norm, czyli stwarzają kryterium dla naszej prognozy. Gdyby profesorowie wyższych uczelni stawiali stopnie zależnie od nastroju, a niezależnie od tego, co student umie, to próby przewidywania ocen za pomocą zestawu testów byłyby bezskuteczne. Tylko udoskonalone sprawdziany wiedzy mogą zapewnić największą efektywność przewidywań.

Znormalizowane testy wiadomości i umiejętności stosuje się szeroko w szkołach podstawowych. Nauczyciel ma do dyspozycji szereg użytecznych zestawów testowych: jednym z takich testów jest Stan- fordzki Test Wiadomości i Umiejętności (Stanford Achievement Test), opisany w tabl. 14-2. Wyniki reprezentatywne, czyli normy w testach przeznaczonych dla szkoły podstawowej, określa się zwykle osobno dla każdej klasy: oznacza to, że wynik uzyskany przez ucznia trzeciej klasy można porównać z wynikami uzyskanymi przez wszystkie inne dzieci z trzeciej klasy, które rozwiązywały ten test. Wyniki podaje się zwykle w centylach (zob. s. 557).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>