Badanie testem zdolności mechanicznych

Wyniki tego testu mogą być przydatne w przewidywaniu osiągnięć w określonych rodzajach pracy. dzieć, czy dana osoba będzie dobrze pisała na maszynie, to wyniki w teście zręczności palców będą liczyć się wyżej niż wyniki w teście ortografii.

W czasie II wojny światowej opracowano użyteczny zestaw testów dla doboru kandydatów do różnych specjalności w lotnictwie. Wypróbowano wiele testów, po czym zatrzymano tylko te, które, jak wynikało z doświadczenia, pomagały w przewidywaniu przyszłych osiągnięć. Stosując dla każdej specjalności odpowiednie, wagi, urzędnicy mogli przeznaczyć kandydata do tej specjalności, w której miał największe szanse na osiągnięcie powodzenia. W tabl. 14-1 podano listę testów wchodzących w skład zestawu, który obowiązywał w czerwcu 1945 r.: znakiem X oznaczono te testy, które okazały się ważne dla przewidywania osiągnięć danego kandydata jako bombardiera, nawigatora, pilota bombowca, pilota myśliwca lub mechanika pokładowego.

Ten zestaw testów klasyfikujemy jako zestaw do badania zdolności, ponieważ miał on na celu przewidywanie powodzenia ,w różnych specjalnościach. Spójrzmy na poszczególne testy na tabl. 14-1. Niektóre

Zestaw ten zawierał ponadto dwa testy używane tylko dla innych specjalności. Był to papierowy lesi odczytywania współrzędnych, stosowany w zestawie tylko dla obsługi radaru, oraz test przyrządowy manipulacji celownikiem, który bierze się pod uwagę jedynie dla strzelców pokładowych. Ze względu na przejrzystość nie pokazano w ubłicy wszystkich specjalności. odzwierciedlają podstawowe zdolności, takie jak szybkość spostrzegania przedmiotów, zdolność myślenia logicznego lub 'zręczność palców, podczas gdy wyniki innych testów (takich jak test rozumienia działania przyrządów, wiadomości ogólnych, sprawności w czytaniu, znajomości zasad mechaniki) zdają się zależeć od ćwiczenia. Wszystkie te kwalifikacje kandydata można jednak ocenić, zanim przejdzie on przeszkolenie w którejś z lotniczych specjalności – dlatego też testy te określamy jako testy zdolności. Nieco później wrócimy do zagadnienia efektywności tego zestawu w przewidywaniu osiągnięć badanych rekrutów.

Testy wiadomości znajdują najszersze zastosowanie w szkołach. Każdy egzamin, który obejmuje materiał będący przedmiotem nauczania w szkole podstawowej, średniej czy wyższej, można uznać za test wiadomości. Czasami egzaminy muszą zdawać ci, dla których czasy Szkolne są- już przeszłością. Tak więc, muszą zdawać egzaminy przyszli prawnicy, lekarze, księgowi przysięgli i inni. Wiele egzaminów w administracji państwowej polega również na rozwiązywaniu testów wiadomości i umiejętności. Wszystkie testy wiadomości i umiejętności pociągają za sobą bardzo doniosłe konsekwencje dla kandydata, który je wykonuje. Jeśli mu się powiedzie, otrzyma dobry stopień lub pozwolenie na praktykę, albo możliwość wstąpienia do służby dyplomatycznej. Jeśli mu się nie uda, wiele dróg może zamknąć się przed nim. Jest zatem sprawą wielkiej wagi, aby egzaminy te były dobrze obmyślane, tzn., aby mierzyły to, co mają mierzyć, i aby wyniki ich należycie uwzględniały odpowiednie zdolności kandydatów, którzy wykonują dane testy.

Psychologowie zainteresowali się testami wiadomości i umiejętności z dwóch powodów. Pierwszy jest natury praktycznej: testy są potrzebne, zwłaszcza w nauczaniu i w administracji państwowej. Drugi po-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>