BADANY, KTÓRY NIE OSIĄGNĄŁ SUKCESÓW

Badany C 49 miał prawie dokładnie ten sam iloraz inteligenecji, co A 792. Podobnie jak on osiągnął doskonałe wyniki w szkole średniej, a w kolegium zarabiał na mniej więcej taką samą część swych wydatków. Na tym podobień-

„Kto jest kim ’ i „Uczeni amerykańscy” są to encyklopedie biograficzne informujące o współcześnie żyjących wybitnych naukowcach, wynalazcach, pisarzach, artystach, działaczach politycznych i innych wybitnych osobistościach w świecie i w Stanach Zjednoczonych (przyp. red. poi.). stwa się kończą, ponieważ C na egzaminie I stopnia uzyskał wynik znacznie poniżej przeciętnej dla swej grupy. Następnie „obijał się” przez kilka lat, po czym powrócił do kolegium i zdołał ukończyć swą pracę na stopień magistra. Zakres późniejszych jego zajęć obejmował pracę na stanowisku robotnika półwy- kwalifikowanego, na posadach urzędniczych oraz na mniej odpowiedzialnych stanowiskach w .organizacjach handlowych. Główne jego wady polegały na złym przystosowaniu społecznym, braku jasno określonych celów życiowycu oraz braku energii czy wytrwałości. W rezultacie osiągnął on mniej niż przeciętny absolwent kolegium s.

Osoby z grupy A, które uzyskały wybitne osiągnięcia na skalę ogól- nopaństwową, znajdujemy w wielu dziedzinach, takich jak prawo, medycyna, chirurgia, farmakologia, fizjologia, fizyka, astrofizyka, oceanografia, technika, psychologia, psychiatria, literatura: zajmują one także kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach lub w służbie państwowej. Osoby z grupy C częściej spotyka się w zawodach wymagających mniejszych kwalifikacji, a mianowicie jako wyższych urzędników lub zwykłych przedsiębiorców, W dziesięć lat po przyznaniu badanym ocen A i C choroby fizyczne lub umysłowe spowodowały zmianę na gorsze w położeniu niektórych osób z grupy A, zaś parę osób z grupy C osiągnęło większe sukcesy, jednakże, ogólnie biorąc, przedział między tymi dwiema grupami pozostał równie szeroki jak przedtem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>