Czy talent muzyczny jest dziedziczny? – kontynuacja

Korzyści, jakie dają przedszkola, nie polegają oczywiście na podnoszeniu ilorazów inteligencji. Przedszkole ma wiele zalet, a zwłaszcza tę, że pomaga małemu dziecku w osiągnięciu przystosowania społecznego w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. Ci psychologowie, którzy uważają, że zebrany materiał dowodowy świadczy co najwyżej o słabym przyroście I.I. na skutek uczęszczania do przedszkola, mogą jednak mieć równie przychylny stosunek do przedszkola jak i ci, którzy sądzą, że podnosi ono poziom inteligencji.

A jakie są wpływy późniejszej nauki? Jeden z przykładów zmiany poziomu inteligencji po upływie pewnego okresu czasu stanowią wyniki badań testowych na Hawajach w 1924 i 1938 r. Chociaż wiele spośród badanych grup narodowościowych i etnicznych zachowało w obu testach swoje względne pozycje, wyniki w 1924 r. wypadły przeciętnie znacznie poniżej norm krajowych (Seattle), natomiast w 1938 r. wytrzymywały z powodzeniem porównanie z tymi normami (Smith, 1942). Najbardziej prawdopodobne jest wyjaśnienie, że lepsze możliwości kształcenia się, postępy w znajomości języka angielskiego (które pozwoliły dzieciom w większym stopniu korzystać ze szkół o języku wykładowym angielskim) oraz związane z tym zmiany środowiskowe na Hawajach wywołały w okresie 14 lat podniesienie się poziomu inteligencji.

W Stanach Zjednoczonych między dwiema wojnami światowymi zaszły zmiany w poziomie inteligencji, które przypuszczalnie również można przypisać wykształceniu. W jednym z badań wybrano próbkę składającą się z 768 żołnierzy, reprezentatywną dla białych szeregowców i podoficerów, służących w siłach zbrojnych w czasie II wojny światowej. Mężczyzn tych zbadano za pomocą Ogólnego Testu Klasyfikacyjnego dla Armii (AGCT) używanego w czasie II wojny światowej oraz zrewidowanej wersji testu Alfa dla Armii Amerykańskiej (Army- Alpha) stosowanego w I wojnie światowej. Chociaż trzeba się było posłużyć zrewidowaną wersją testu Alfa, istnieją mocne podstawy, by przypuszczać, że trudność tej skali była zasadniczo taka sama, jak w wersji z 1918 roku.

Rezultaty wykazały, że między dwiema wojnami poziom wyników znacznie się podniósł. Mediana wyników, uzyskanych przez grupę żołnierzy z II wojny światowej w teście Alfa, wynosiła 104, w porównaniu z medianą 62, otrzymaną w I wojnie światowej. Wynik 104 odpowiada.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>