Doświadczenia wspólne w danej kulturze – kontynuacja

Ponieważ zachowanie dorosłych w znacznej mierze jest dostosowane do ról społecznych, daje się ono w pewnym stopniu przewidzieć. Wiemy, jakiego zachowania można oczekiwać od ludzi na oficjalnej herbatce czy przyjęciu, na meczu piłki nożnej lub na obradach partii politycznej. Człowiek, zazwyczaj pełen godności lub rezerwy, na zebraniu swego klubu może zachowywać się podobnie jak jego koledzy, mówiąc każdemu po imieniu i dzieląc ogólny nastrój szczerej przychylności. Gdy zebranie skończy się, powraca znowu do swego zwykłego sposobu bycia.

Ponieważ kultura kształtuje jednostkę, wysuwano sugestię, że każda kultura tworzy charakterystyczną pod pewnymi względami strukturę osobowości: jednostki są zatem różnymi wariantami tej jtypo- wej osobowości (Kardiner, 1939). Tak więc, dla jednej kultury w porównaniu z inną może być typowa większa agresywność lub bierność. Teoria ta odpowiada popularnym koncepcjom „charakteru narodowego”, według których Włosi różnią się pewnymi charakterystycznymi cechami od Niemców czy Irlandczyków, mimo to wskazana jest tu ostrożność, by nie wyolbrzymiać tych zasadniczo prawdziwych faktów (Inkeles, i Levinson, 1954).

Wpływy kulturowe są wprawdzie przyczyną pewnych podobieństw między osobowościami różnych ludzi, jednakże na podstawie znajomości kultury, w której wychowuje się dana jednostka, nie można bez reszty przewidzieć, jaka będzie jej indywidualna osobowość, a to z dwóch powodów: po pierwsze, wpływy kulturowe oddziałujące na jednostkę nie są w gruncie rzeczy jednakowe we wszystkich przypadkach, ponieważ działają one za pośrednictwem rozmaitych ludzi – rodziców i innych osób – którzy mogą się różnić ze względu na uznawane wartości i sposób postępowania: po drugie, każda jednostka ma pewne doświadczenia, które są jej wyłączną własnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>