Iloraz inteligencji

Terman (zgodnie z sugestiami niemieckiego psychologa Sterna) przyjął wygodny wskaźnik bystrości umysłu, tzw. iloraz inteligencji, znany powszechnie od pierwszych liter, jako I.I. Wyraża on inteligencję jako stosunek wieku umysłowego do wieku życia.

Zastosowano tu mnożnik 100, aby uniknąć ułamków i aby przeciętny I-I. (gdy W.U. = W.Ż.) miał wartość 100. Jest oczywiste, że jeśli W.U. pozostaje w tyle za W.Ż., to I.I. będzie mniejszy niż 100: jeśli W.U. przewyższa W.Ż., wówczas I.I, jest większy niż 100. Tak więc, wyniki na skali inteligencji tego rodzaju mają mniej więcej to samo znaczenie niezależnie od wieku.

Jak należy interpretować I.I.? Rozkład ilorazów inteligencji jest ra- wiele społecznie użytecznych zadań. W tabl. 14-6 podano niektóre typowe poziomy możliwości odpowiadające różnym poziomom ilorazu inteligencji. .

W stanfordzkiej wersji Biijeta z 1960 r. autorzy, wprowadzili metodę obliczania I.I. na podstawić- tablic. Znaczenie I.I. pozostaje zasadniczo takie samo jak przedtem, lecz tablice te umożliwiają wprowadzenie pewnych poprawek, tak że 1.1. dla każdego wieku można. interpretować z nieco większą ścisłością. Test ten jest obecnie tak skonstruowany, że dla każdego wieku I.I. posiada średnią 100 i odchylenie standardo- nrp 1R Ten I.I. iest zatem pewnym rodzajem wyniku standaryzowanego czej podobny do rozkładu normalnego (ryc. 14-5). Dla grupy, na której normalizowano stanfordzką wersję Bineta, I.I. miał średnią 100 i odchylenie standardowe (o) 16 (z uwzględnieniem poprawki na błąd pobierania próbki). Na podstawie naszej znajomości rozkładu normalnego możemy oczekiwać, że około -60% I.I. będzie się mieścić pomiędzy 100 + 16 a 100- 16, czyli między 84 a 116, zaś 95% pomiędzy 68 a 132.

W tabl. 14-5 podano przymiotniki powszechnie używane do opisywania różnych poziomów I.I. wraz z rozkładem liczebności I.I. osób badanych w trakcie normalizacji stanfordzkiej wersji Bineta w 1937 r.

Dobrze jest również mieć pewne punkty odniesienia, z pomocą których można by oceniać ogólny poziom możliwości dzieci i dorosłych z różnymi ilorazami inteligencji. Chociaż ogólna inteligencja nie jest bynajmniej jakimś jednym uzdolnieniem, to jest ona dostatecznie ważna, aby wyznaczać granice aktywności danej jednostki, jednakże nawet osoby o niskim ilorazie inteligencji mogą wykonywać z powodzeniem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>