Inteligencja w zależności od zawodu uprawianego w cywilu

Na wykresie tym podano tylko nieliczne zawody spośród wielu zarejestrowanych. Przedstawia on wyniki uzyskane w Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym dla Armii przez białych poborowych w lotnictwie. Dla każdego zawodu pokazano średnia oraz obszar zmienności wyników w danej próbce. Wykres ten sporządzono na podstawie wyników 18 782 ludzi. (Źródło: Harrell i Harrell, 1945).

Oznacza to, że w drugiej wojnie 50% wyników' było ną takim co najmniej poziomie, który w czasie pierwszej wojny osiągnęło tylko 17% badanych (Tudden- ham, 1948). Ten powszechny wzrost poziomu wyników jest przypuszczalnie rezultatem wyższego poziomu wykształcenia, większego oswojenia się testami, lepszych warunków badań testowych oraz, być może, większej motywacji do dobrego wykonania testów'. Przeciętnym wykształceniem w I wojnie światowej było 8 klas, podczas gdy w II – dwie klasy szkoły średniej. Test grupowy, taki jak Alfa dla Armii Amerykańskiej lub Ogólny Test Klasyiikacyjny dla Armii jest egzaminem pisemnym. Osoby przywykłe do zdawania egzaminów uzyskują w takich testach na ogół lepsze wyniki: trudno jest dokładnie ustalić, jak należy interpretować ten wzrost wyników’ między dwiema wojnami, lecz z pewnością wyższy poziom wykształcenia ma z nim coś wspólnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>