Korelacja kolejności

Istnieje prostsza metoda -wyznaczania korelacji stosowana wtedy, gdy liczba przypadków jest stosunkowo niewielka (zwykle mniejsza niż 50), w której posługujemy się wynikami wyrażonymi w rangach. Współczynnik korelacji otrzymany za pomocą tej metody stanowi przybliżoną ocenę r (nie jest on dokładnym odpowiednikiem r), dlatego oznacza się go małą grecką literą o (rko – czytaj: ro).

Przykładowe obliczenie współczynnika korelacji kolejności. Przypuśćmy, że otrzymaliśmy następujące pary wyników, przy czym w pierwszej kolumnie mamy wyniki egzaminu wstępnego na uczelnię, a w drugiej oceny po pierwszym roku studiów: a Wzór na TO wprowadzono jako przybliżenie dla r za pomocą metody, którą nie będziemy się tu zajmować. Zainteresowani mogą znaleźć wyprowadzenie u Siegela (1956) s. 201-204 (przyp. aut.).

Patrząc na tę tablicę, możemy łatwo spostrzec, że istnieje tu pewna dodatnia korelacja, Adam uzyskał najlepszy wynik na egzaminie wstępnym i najlepsze oceny na pierwszym roku: Edward w obu wypadkach uzyskał najsłabsze wynikł. Rezultaty innych studentów wykazują pewną nieregularność, zatem korelacja nie jest całkowita, jest więc niższa niż 1,00. Obliczymy tę korelację dla zilustrowania metody, chociaż w praktyce żaden statystyk nie zgodziłby się, aby wyznaczyć korelację na podstawie tak małej liczby, przypadków.

Wszystkie szczegóły obliczenia podaje tablica 13-8. Procedura polega na wyznaczeniu rang dla obu zbiorów wyników, obliczeniu różnicy pomiędzy rangami wyników uzyskanych przez każdego badanego w obu sytuacjach, podniesieniu tych różnic do kwadratu, podsumowaniu ich i wstawieniu do wzoru. Okazuje się, że wartość rho, wynosi + ,70. Obie te miar:1: r i rho, mają podobne właściwości, a rho można uważać za przybliżoną ocenę r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>