Myślenie, mowa i rozwiqzywanie problemów

Wiele typowych eksperymentów nad ekonomią uczenia się i transferem omawiają McGeoch i Irion The psychology o} human learning (2 nd Ed., 1952) oraz Woodworth i Schlosberg Psychologia eksperymentalna. (Wyd. 2. W-wa 1966/67. PWN).

Maszyny uczące są nowością, a literatura tego przedmiotu rośnie szybko. Dwie główne prace o charakterze przeglądowym to Galantera (Ed.) /łuthomafic teaching: the state of the art (1959) oraz Lumsdaine’a i Glasera (Ed.) Teaching machines and programmed learning (I960). Maszyny uczące omawia się łącznie z filmem, telewizją i innymi pomocami w książce Schramma (Ed.) New teaching aids for the American classroom (1960).

Najlepszą rekapitulacją tego, co wiadomo o zależności pomiędzy lękiem a uczeniem się, są wiadomości podane przez S. B. Sarasona i in, Anxiety in elementary school children (1960). Pewne interesujące obserwacje dotyczące przeszkód w uczeniu się, głównie u dzieci w wieku od siedmiu do szesnastu lat, lecz 'również z uwzględnieniem kilku przypadków na poziomie uniwersyteckim, opisano u Harrisa Emotional blocks to learning (1961).

Jest wiele rodzajów myślenia. Myślimy, gdy marząc o byle czym czekamy na autobus. Myślimy, gdy rozwiązujemy zadanie matematyczne, piszemy wiersz lub planujemy wycieczkę. W większości wypadków charakter naszego myślenia jest wysoce praktyczny – najczęściej myślimy wtedy, gdy nie wystarczają stare nawyki, a myślenie pomaga nam osiągnąć to, co chcemy. Chociaż myślenie przedstawia najbardziej złożoną formę zachowania człowieka, najwyższą formę „aktywności umysłowej”, to nie jest ono aż tak różne od innych czynności ludzkich, byśmy musieli podchodzić do niego z nabożnym lękiem. Badania nad myśleniem prowadzi się tak samo, jak nad każdym innym rodzajem zachowania, biorąc pod uwagę poprzednie i aktualne warunki, które je ułatwiają lub utrudniają, oraz rezultaty tego procesu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>