Pochodzenie narodowe i rasowe cz. II

Na koniec istnieje problem kontaktu z badanym. Gdy biały eksperymentator z miasta próbuje badać wiejskiego Murzyna na Południu albo odwiedza indiańską szkołę na Zachodzie, zdarza się, że nie jest on w stanie uzyskać reprezentatywnych rezultatów. Psychologowie stosowali różne metody, aby obejść te trudności (m. in. szkolili w przeprowadzaniu badań psychologicznych osoby należące do grup, które miały być badane), lecz mimo to przeszkadzały one w próbach określenia różnic intelektualnych między różnymi grupami ludzi.

Grupy narodowościowe i etniczne pochodzenia europejskiego. Wspólne cechy grup ludzkich wynikają po części z ich wspólnego pnia rasowego, po części zaś ze zwyczajów, praktykowanych powszechnie w ich kulturze. Określając ludzi według tego, z jakiego państwa pochodzą, mówimy o narodowości (włoskiej, francuskiej), zaś w odniesieniu do grup, określonych przez wspólne cechy kulturowe lub rasowe, które mogą nie pokrywać się z granicami państwowymi, używamy terminu grupa etniczna (śródziemnomorska, nordyczna, żydowska).

Rezultaty rozległych badań nad różnymi narodowościowymi i etnicznymi grupami w Massachusetts stanowią ilustrację trudności związanych z wyciąganiem wniosków z badań przeprowadzanych w Ameryce. Wszystkie badane dzieci uczęszczały do szkół (1-9 klasy) w małych fabrycznych osiedlach. Ilorazy inteligencji ułożyły się w kolejności przedstawionej w tabl. 15-10. Próbki były dostatecznie duże, aby liczne różnice mogły być statystycznie istotne (Hirsch, 1926).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>