Poziom istotności

Wiemy, że przedział .rozciągający się między dwoma odchyleniami standardowymi poniżej średniej a dwoma odchyleniami powyżej średniej obejmuje około 95% przypadków (ryc. 13-6: tabl. 13-6, kolumna 3). Stąd też, pamiętając o tych wartościach, możemy określić granice ufności tworzące przedział, wewnątrz którego będzie się mieścić średnia. Na przykład, jeśli przyjmiemy, że dla praworęcznych średnia siła ściskania wynosi 50,0, a błąd standardowy 1,0, które to wartości ustalono na podstawie jednej próbki, to możemy powiedzieć, że jest 95 szans na 100, że średnia z populacji dla praworęcznych mężczyzn wypadnie między 48, tj. (50 – 2 X 1), a 52, tj. (50 + 2X1), (Poprzednio posłużyliśmy się tą formą wyrażania prawdopodobieństwa przy omawianiu średniego wyniku klasy II, s, 561). W inny sposób możemy to ująć następująco: gdybyśmy powtórzyli ten eksperyment wiele razy, za każdym razem otrzymalibyśmy inną średnią i inne przedziały .ufności, lecz 95% tych przedziałów będzie zawierać średnią z populacjiZa pomocą tablicy 13-6 możemy ustalić również inne granice ufności.

Poziom istotności. Stosunkiem krytycznym posługiwaliśmy się w celu udowodnienia, że hipoteza, według której badane różnice powstały przypadkowo, nic jest prawdopodobna. Im wyższy jest stosunek krytyczny, tym mniej prawdopodobna jest hipoteza, że nie istnieje żadna różnica pomiędzy średnimi z populacji. Ponieważ stosunek krytyczny trzeba interpretować za pomocą tablic, istnieje zwyczaj określania wiarygodności wyniku bezpośrednio przez podanie poziomu istotności. Zamiast mówić, że stosunek krytyczny wynosi 2,0, mówimy ,,istnieje prawdopodobieństwo (P), wynoszące .05, że różnica ta mogłaby wystąpić nawet wówczas, gdy średnie z populacji były taicie same”. Albo też. można by wysunąć takie twierdzenie: ..tylko te różnice uważa się z istotne, dla których P równe jest ,05 lub mniej”. W dalszych tablicach tej książki będziemy podawać wartości P. przyjmując, że obecnie czytelnik potrafi je właściwie interpretować.

Twierdzenie to należy przeczytać uważnie. Nie mówi ono bynajmniej o tym. że gdyby powtórzyć eksperyment 100 razy, to średnie z poszczególnych próbek 95 razy na 100 mieściłyby sic w ustalonym przedziale ufności (przyp. aut.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>