Problem znaczenia

Symbol lub znak przenosi znaczenie Dostarcza on informacji o pewnym przedmiocie lub zdarzeniu, do którego sie odnosi, i w ten sposób osobie, która go odbiera, sugeruje właściwe działanie. Symbole różnią się zatem od bodźców w ogóle tym że wywołują reakcje odpowiednie dla bodźców innych n i z one same. Znak TRUCIZNA ostrzega przed niebezpieczeństwem, lecz to niebezpieczeństwo nie kryje się w samym znaku Znak STOP wstrzymuje ruch, mimo że nie jest barykadą ani przeszkodą. Fakt. żc znaki i słowa przenoszą znaczenia, jest tak dobrze znany, żc dziwnym się wydaje istnienie tak wielu sporów teoretycznych o to. co tworzy znaczenie, oraz nad zależnością między symbolem a jego znaczeniem

Problem znaczenia nie byłby tak trudny, gdyby wszystkie symbole oznaczały tylko konkretne rzeczy lub czynności, tok jak nazwy przedmiotów („stół”, „ołówek”) czy konkretne instrukcje („skręcić w prn-

Autor używa terminu stpnbols. a nic sijms (znaki) jakkolwiek rozumie ten termin szeroko, tzn. równoważnie ze znakiem Według klasyfikacji przyjętej w polskiej literaturze semantycznej (por A Schaff „Wstęp do semantyki”, Warszawa 1960, PWN), symbole są tylko pewną kategorią znaków i w każdym razie nie obejmują znaków słownych (przyp red poi.). wo”, „postój wzbroniony”). Takie znaczenia nazywamy denotacyj- nymi (określającymi). Określają one coś, co można pokazać i podobnie przedstawiają się wszystkim, którzy potrafią je zrozumieć. Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj znaczenia zwany konotacyjnym (domyślnym), towarzyszy ono znaczeniom denotacyjnym wielu słów Znaczenia konotacyjne mają charakter emocjonalny, zwykle wyrażają pewien rodzaj oceny lub preferencji i są różne dla różnych osób. Słowo takie, jak ,,beatnik” może określać specyficzną grupę ludzi, któ.rąy nie potrafią się przystosować do istniejącej kultury, lecz zawarte są w nim dodatkowo znaczenia konotacyjne: „przygnieceni” (beaten down), „oderwani” {aiien). Problemy związane ze znaczeniem konotacyjnym są trudniejsze do uchwycenia i bardziej interesujące z psychologicznego punktu widzenia niz problemy znaczenia denotacyjnego. Wiele sporów i nieporozumień powstaje stąd, że słowa, którymi ludzie się posługują, mają dla jednej osoby inne znaczenie konotacyjne niż dla drugiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>