Profile osobowości

Profile wyników osób normalnych oraz osób z neurotycznymi skłonnościami: profile otrzymano, stosując Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości. Każdy z dziewięciu wyników przedstawiono w formie wyniku standaryzowanego ze średnią 50 i odchyleniem standardowym 10. Dziewięć powyższych skal skonstruowano na podstawie wyników uzyskanych przez grupy pacjentów wykazujących określone symptomy. Początkujący student nie musi znać poszczególnych skal, aby zrozumieć, co dany test ma badać. (Źródto: Schmidt, 1945). sortuje tc karty na trzy kupki: stwierdzenia, które uważa za prawdziwe, stwierdzenia, które uważa za fałszywe, oraz te, co do których „nie może dać odpowiedzi” (i. Oto niektóre z tych stwierdzeń.

Wyniki oblicza się na podstawie zgodności między odpowiedziami badanego a odpowiedziami pacjentów cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W rezultacie otrzymuje się profil złożony z dziewięciu wyników, z których każdy przedstawiony jest w formie wyniku standaryzowanego (zob. s. 557). Typowe profile pokazano na ryc. 16-2. Jeden z nich odnosi się do osób normalnych, drugi do osób zaliczonych do ,.neurotyków”.

Oprócz skal, w które test ten był zaopatrzony pierwotnie, opracowano wiele nowych. Liczba stwierdzeń jest tak duża, a zakres ich tak szeroki, że można konstruować skale odzwierciedlające wiele wymiarów osobowości, i to innych niż te, dla których test ten pierwotnie przeznaczono. Skal takich skonstruowano co najmniej 100 (Welsh i Dahlstrom, 1956).

Przy obliczaniu wyników Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości stosuje się również szereg skal kontrolnych pozwalających wykryć kiedy badany daje odpowiedzi tego rodzaju, że do uzyskanych rezultatów nie można przywiązywać wagi. Na przykład, jedna ze skal kontrolnych uwzględnia liczbę stwierdzeń opuszczonych lub zaliczonych do kategorii ,,nie mogę dać odpowiedzi”. Jeśli badany nie odpowiedział na wiele pytań, odpowiedzi jego nie można oczywiście porównać ze statystycznymi normami opartymi na wynikach tych osób, które odpowiedziały na znacznie więcej pytań. Inna skala dostarcza „wskaźnika kłamstwa”, wykrywając tych, którzy dają wiele nieprawdopodobnych odpowiedzi, takich np. jak odpowiedź „fałsz” na stwierdzenie: „Czasem odkładam na jutro to, co powinienem zrobić dzisiaj”. Na podstawie innej skali można obliczyć, ile odpowiedzi, które występują na ogół bardzo rzadko, pojawia się wśród odpowiedzi badanego: jeśli jest ich zbyt wiele, stanowi to również oznakę nieszczerego lub bezmyślnego wypełniania inwentarza. Jeszcze inna skala uwzględnia tendencję do ukrywania symptomów. Tak więc zastosowano wiele pomysłowych sposobów w celu podniesienia wartości tego testu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>