Różnice między mieszkańcami miast i wsi – kontynuacja

Aby uzyskać bardziej przekonywający sprawdzian stymulującego wpływu życia w mieście, należy postawić bezpośrednie pytanie: co się dzieje z inteligencją dziecka, gdy przenosi się ono z mniej korzystnego do bardziej korzystnego środowiska?

Dzieci murzyńskie urodzone w Filadelfii badano wielokrotnie testami inteligencji w odstępach rocznych lub dłuższych. Średni iloraz inteligencji 424 dzieci, które badano między klasą 1 a 9 nic zmienił się w sposób istotny

Każdego roku badano identycznymi testami dzieci murzyńskie, które przenosiły się do Filadelfii z Południa. Dzieci te, wstępując do szkoły, uzyskiwały przeciętnie niższe wyniki niż dzieci urodzone w Filadelfii, niezależnie od tego, do której klasy wstępowały. Liczba wstępujących do różnych klas wahała się od 109 do 219, co dawało próbkę dostatecznie dużą dla opracowań statystycznych. «Pomiędzy wstąpieniem do szkoły a klasą 9 inteligencja ich na ogół wzrastała, a przyrost ten, ogólnie biorąc, był tym większy, im. dłużej dzieci te mieszkały w Filadelfii (ryc. 15-7) (Lee, 1951).

Chociaż dane te są pewne, znowu stajemy przed problemem ich interpretacji. Rezultatów tych nie można chyba przypisać nauce szkolnej, ponieważ dzieci, urodzone, w .Filadelfii nawet w pierwszej kla- sie przewyższały inteligencją dzieci urodzone na Południus. Prócz tego dzieci urodzone w tym mieście w ciągu lat uczęszczania do filadelfijskich szkół nie polepszyły w sposób istotny swych wyników. Widocznie na ostateczny poziom inteligencji dzieci z Południa wpłynął ogólny przyrost stymulacji środowiskowej, który nastąpił na skutek ich przeniesienia się do większego miasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>