Skalowanie wyników cz. II

Trochę trudno jest zrozumieć, dlaczego nie używamy zwyczajnych procentów i nie przyznajemy 10 randze pozycji centylowej, równej po prostu 80 (gdyż mamy 40 wyników niższych, które reprezentują 80% próbki). Przyczyna tego stanie się nieco jaśniejsza, gdy rozpatrzymy dwa środkowe wyniki, tj. rangi 25 i 26. Leżą one po dwu stronach środka skali, a więc jeden powinien przypaść nieco powyżej 50, a drugi nieco poniżej. Taki właśnie wynik otrzymamy z naszego wzoru. Obliczenie pokaże, że ich centyle wyniosą odpowiednio 51 i 49.

Wyniki standaryzowane. Odchylenie standardowe jest bardzo wygodną jednostką skalowania, ponieważ wiemy, jak interpretować odległość 1 o czy 2 a od średniej (tab. 13-6). Wynik wyrażony w formie wielokrotności odchylenia standardowego znany jest pod nazwą wyniku standaryzowanego.

Wiele skal „stosowanych w pomiarach psychologicznych opiera się na zasadzie wyników standaryzowanych, chociaż wprowadza się często pewne modyfikacje w celu wyeliminowania wartości ujemnych i ułamków. Wartości ujemne eliminuje się, obierając jako średnią jakąś dowolną liczbę zamiast 0, a ułamków można się pozbyć, przyjmując dla odchylenia standardowego wartość 10 lub więcej zamiast 1. Obowiązuje jednak zasada, że przy posługiwaniu się taką skalą wyniki odnosi się do wspólnej średniej i wspólnego odchylenia standardowego. W tabl. 13-7 zamieszczono niektóre spośród skal powiązanych w ten sposób z wynikami standaryzowanymi.

Po zebraniu wielu wyników okazuje się czasem, ze rzeczywiste średnie i odchylenia standardowe różnią się znacznie od przewidywanych. Na przykład, po zbadaniu wielu tysięcy poborowych stwierdzono, że Ogólny Test Klasyfikacyjny dla Armii (Army General Classification Tesi)(AGCT) ma średnią 97,0 i odchylenie standardowe 24,0. Normy Testu Wiadomości Absolwenta (Graduate Fee ord Examination) również odbiegają od przewidzianej skali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>