Statystyka w psychologii

Metody statystyczne zdobywają coraz większe znaczenie we wszystkich gałęziach nauki, lecz szczególnie ważne są w psychologii, a to ze względu na złożoność i zmienność zjawisk, którymi się ona .’Zajmuje.

Po raz pierwszy statystyka okazała się potrzebna psychologom, gdy zaczęli stosować metody psychofizyczne przy mierzeniu progów. Odważnik nieco cięższy nie zawsze zostanie oceniony jako cięższy, mimo że ocena „cięższy” będzie występować częściej niż oceny „lżejszy” i „taki sam”. Dlatego też próg wymaga statystycznej definicji. Posiada on wartość średnią i odchylenie standardowe.

Największy rozwój metod statystycznych nastąpił w związku z testami różnic indywidualnych. Niniejszy rozdział o statystyce umieszczono w tym miejscu, ponieważ w następnych rozdziałach omawiających zagadnienia osobowości i różnic indywidualnych będziemy powoływać się na pojęcia statystyczne.

Nieco później (zwłaszcza od r. 1935) rozważania statystyczne zaczęły odgrywać coraz większą rolę przy planowaniu eksperymentów we wszystkich gałęziach psychologii. Chociaż niektóre rozważania statystyczne od dawna posiadały doniosłe znaczenie (np. przy obliczaniu istotności różnic pomiędzy wynikami grupy eksperymentalnej i kontrolnej), nowsze metody pozwoliły na bardziej ekonomiczne operowanie pewną liczbą zmiennych na raz. Metody te nie tylko przynoszą oszczędności w czasie i kosztach eksperymentów, lecz także dają informacje tego rodzaju, których dawniejsze porównania eksperymentalne nie mogły dostarczyć.

Inna dziedzina, a mianowicie badania postaw i opinii (wśród których badania przedwyborcze stanowią tylko jeden przykład) opiera się w głównej mierze na metodach pobierania próbek pozwala- jących określić z iloma ludźmi i z którymi z nich należy przeprowadzić wywiady. Rezultaty te muszą odpowiadać przyjętym założeniom statystycznym, jeśli interpretacja ich ma być właściwa.

Nowoczesne pomoce obliczeniowe, do których zaliczają się tablice statystyczne, maszyny liczące (od prostych ręcznych arytmometrów do „mózgów” elektronowych), metoda dziurkowanych kart i maszyny do obliczania wyników testów pozwalają na szybkie manipulowanie wielką ilością danych. Nowoczesna psychologia nie byłaby możliwa bez rozwoju metod statystycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>