Uprzedzenie — szczególny rodzaj postawy

Wystarczająco uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że „strażnicy” w opisanym wyżej eksperymencie wykazali szczególny rodzaj uprzedzenia wobec osób grających rolę więźniów. Uprzedzenia, podobnie jak wiele innych terminów w psychologii społecznej, trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Generalnie uznaje się je za skrajną, zazwyczaj negatywną postawę przeniesioną na konkretną klasę lub grupę ludzi. To, czy osoba mająca określone uprzedzenie zachowa się zgodnie ze swoją postawą, zależy od wielu czynników sytuacyjnych.

Dyskryminacja. Rozumiemy przez nią zróżnicowane traktowanie jednostek w zależności od ich przynależności do konkretnych grup. Dyskryminacja jest zazwyczaj behawioralnym wyrazem określonej postawy. Jednostce dyskryminowanej odmawia się przywilejów lub praw, którymi cieszą się inni członkowie społeczności nie należący do grupy mniejszościowej.

Stereotypizacja. Pisaliśmy o niej w związku z eksperymentem La Piere’a. Termin ten — najogólniej rzecz biorąc — wiąże się z aktem przypisywania określonych atrybutów poszczególnym jednostkom wyłącznie na podstawie ich przynależności do jakiejś klasy lub grupy społecznej. Wiele grup we współczesnym społeczeństwie zyskuje taką stereotypową charakterystykę, która potem jest przypisywana wszystkim członkom tej grupy. Uprzedzenia często obejmują stereotypowe poglądy na określoną grupę społeczną. Poglądy te są nieraz wynikiem pogłosek, a nie bezpośredniego doświadczenia, a nierzadko służą usprawiedliwieniu dyskryminacji.

Sposoby wyjaśniania uprzedzeń. Podejmując próby wyjaśnienia faktu, że niektóre osoby wykazują więcej uprzedzeń niż inne, opracowano teorie, które można pogrupować w następujący sposób:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>