Wskazówki dotyczące dalszej lektury

Ogólne podsumowanie obecnego stanu wiedzy o różnicach indywidualnych dają następujące książki: Anastasi i Foley Differential psychology (3 rd, Ed., 1953): Tyler The psychology of human differences (2 nd Ed., 1956) oraz Thorndike i Hagen Measurement and evaluation in psychology and education (1961). Ogólne zasady konstruowania testów, omówienie problemów rzetelności i trafności oraz właściwego zastosowania testów można znaleźć w książce Cronbacha Essentials of psychological testing (2nd Ed., 1960). Ostatnią rewizją stanfordzkiej wersji Bineta jest Termana i Merill (1960): Stanford-Binet intelligence scale: manual for the third revision, zaś Skali Inteligencji dla Dorosłych Wechslera – The measurement and appraisal of adult intelligence Wechslera (4th Ed., 1958).

Problemy niedorozwoju omówione są w obszernym przeglądzie literatury, który ukazał się pod patronatem National Association for Retarded Children. Autorami tego przeglądu pt. Mental subnorm.alitij (1958) są Masland, Sarason i Gladwin. Ostatni z kilku tomów, przynoszących wyniki badań nad grupą utworzoną z dzieci o wysokiej inteligencji, omawia rezultaty badań przeprowadzonych po 35 latach od chwili rozpoczęcia eksperymentu. Jest to praca Termana i Oden The gifted group at mid-life (1959).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>