Zmiany zachodzące w wieku dojrzałym

Skoro pojęcie wieku umysłowego nie daje się zastosować do dorosłych, to samo odnosi się do ilorazu inteligencji, jeśli nie posłużymy się jakąś metodą pozwalającą wyznaczyć iloraz inteligencji osób dorosłych, który można by interpretować podobnie jak I.I u dzieci Najprostsza metoda polega na przyjęciu średniej 100 oraz odchylenia standardowego podobnego do tego, jakie cechuje ilorazy inteligencji otrzymywane dla młodszego wieku. Tak zrobiono w Skali Inteligencji dla Dorosłych Wechslera6. Przeciętny wynik u dorosłych, niezależnie od wieku, interpretuje się jako odpowiadający I I. równemu 100, przy czym nie uwzględnia się zmian, które mogą zachodzie z wiekiem Tak więc, iloraz inteligencji oblicza się na podstawie standardowego odchylenia wyników, zbliżonych do wartości średniej, przyjmując że jedno odchylenie standardowe jest równoważne 15 punktom

Chociaż dla celów porównawczych pożądane jest wyznaczenie średniego ilorazu inteligencji równego 100 niezależnie od wieku, to w rzeczywistości występuje z wiekiem pewien spadek inteligencji, którą mierzy się zwykłymi testami. Jeśli średnie wyniki dla lat 25-34 uznać

W nowej stanfordzkiej wersji Bineta stosuje się obecnie „dewiacyjny iloraz inteligencji” także w stosunku do dzieci. Trzeba jednakże zwrócić uwagę, że test Wechslera ma odchylenie standardowe 15, podczas gdy stanfordzka wersja Bineta -16. (przyp, aut.) za punkt odniesienia, a wyniki badanych w innym wieku obliczać w taki sposób, jakby pochodzili oni z tej samej pod względem wieku populacji, to otrzymujemy krzywe takie, jak na ryc. 14-8. Szczyt inteligencji werbalnej przypada w okresie 25-34 lat, po czym powoli się ona obniża, podczas gdy wyniki w testach niewerbalnych osiągają swój szczyt nieco wcześniej, a z wiekiem szybciej się pogarszają. Gorsze rezultaty uzyskiwane przez starsze osoby w testach niewerbalnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>