Czy talent muzyczny jest dziedziczny?

Niezwykle wysoki procent muzyków w rodzinie Bacha zdaje się wskazywać na dziedziczność talentu muzycznego, chociaż działały tu również zachęcające wpływy otoczenia. Wszyscy, których nazwiska znajdują się w ramkach oznaczonych grubszymi liniąmi, byli zdolnymi muzykami i wszyscy oprócz dwóch zarabiali na utrzymanie jako muzycy, (źródło: Sandiford, 1938). niem w szkole, tylko ci, którzy są wystarczająco inteligentni, będą kontynuować naukę w szkole średniej i wyższej. To zjawisko pozostawania w szkole jednostek bardziej inteligentnych mogłoby być przyczyną istotnej korelacji między inteligencją a wykształceniem. Korelacja ta wystąpiłaby nawet Wtedy, gdyby stopień wykształcenia nie miał żadnego wpływu na wyniki testu inteligencji. Istnieje jednak możliwość, że większe doświadczenie nabyte w szkole wpływa na wzrost mierzonej inteligencji. Jest także również prawdopOdobnę, że pewne wpływy dcr- mowe i społeczne dłużej utrzymują dziecko w szkole i one mogą także oddziaływać na wyniki testów inteligencji, nawet jeśli wyniki te nie zależą od samego wykształcenia.

W licznych badaniach starano się ustalić, czy nauka szkolna wpływa na inteligencję. Badania nad dziećmi chodzącymi do przedszkola wykazują, że na ogół dzieci te uzyskują wyniki nieco lepsze (iloraz inteligencji przeciętnie o 5 punktów wyższy) niż dzieci z grupy kontrolnej, nie uczęszczające do przedszkola (Wellman, 1945), Badania te wywołały wiele kontrowersji, ponieważ prace, w których stwierdzono najbardziej wyraźne zmiany, nie są bynajmniej wolne od błędów technicznych (McNemar, 1940, 1945). Wiele jest trudności w takich badaniach: selektywne czynniki, które skłaniają rodziców do posyłania dzieci do przedszkola, niezadowalające diagnozy na podstawie testów stosowanych w pierwszych latach życia, z czym spotkaliśmy się już poprzednio, doniosłe znaczenie przystosowania społecznego, które zapewnia lepszy kontakt z badającymi, okresowe wahania wyników, nierównoważność różnych zestawów testowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>