Inwentarz Upodobań Osobistych Edwardsa

Odmienną techniką otrzymywania opisu własnej osoby posługuje się Inwentarz Upodobań Osobistych (Personal Preference Schedule) ' Edwardsa. Jako jednostkę pomiaru, zamiast symptomu patologicznego jak w przypadku Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości, przyjęto

Połską adaptację tego testu przygotowuje Pracownia Psychometryezna PAN (przyp. red. poi.). jeden z 16 podstawowych motywów czy potrzeb (wg podziału Murraya. 1938). Podejście to ilustruje piątą spośród naszych kategorii opisowych, ponieważ ocenia się w nim dyspozycje motywacyjne. Metoda polega na przymusowym wyborze między parami alternatyw uznanych za jednakowo pożądane społecznie: charakter wyborów dokonywanych przez badanego świadczy o strukturach motywacyjnych, które regulują jego zachowanie. Edwards (1954) włączył do swej skali pozycje, pozwalające wykryć osoby dające nierzetelne odpowiedzi, podobnie jak to czynią skale kontrolne Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Metoda przymusowego wyboru ma jednakże pewną wadę, a mianowicie pozwala określić względną przewagę jednej struktury motywacyjnej nad inną, lecz nie mówi nic o bezwzględnym poziomie tego motywu. Przyjmuje się jedynie, że motyw konsekwentnie wybierany spośród innych w sytuacjach wyboru miedzy dwiema alternatywami musi być silny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>