Porównania między dziećmi miejskimi a wiejskimi

– W badaniach nad podobieństwem braci i sióstr wielu użytecznych informacji dostarczają bliźnięta, ponieważ istnieją dwa rodzaje bliźniąt (jednojajowe i dwujajowe) o różnym stopniu genetycznego podobieństwa. Badania opierające się na korelacjach pomiędzy wynikami testów inteligencji zwyczajnego rodzeństwa, bliźniąt dwu- jajowycb oraz bliźniąt jednojajowych (w tym także bliźniąt jedno- jajowych wychowywanych osobno) prowadzą do wniosku, że zarówno dziedziczność, jak i środowisko odgrywają doniosłą rolę jako wyznaczniki indywidualnych różnic inteligencji.

– W badaniach nad schizofrenią u bliźniąt jednojajowych i dwu- jajowych stwierdzono, że oboje bliźniąt zapadają na tę chorobę znacznie częściej w parach jednojajowych: tak więc, jest bardzo prawdopodobne, że ma ona silny komponent dziedziczny. Dokładna analiza danych odnoszących się do bliźniąt jednojajowych wykazuje jednakże, że mogą być dwa typy schizofrenii, jeden z silnym komponentem dziedzicznym, drugi zaś chyba niezależny od dziedziczności.

– Osoby bardziej wykształcone uzyskują lepsze wyniki w testach inteligencji częściowo dlatego, że kontynuacja nauki związana jest z inteligencją. Jednakże jest możliwe, że dłuższe kształcenie się rzeczywiście podnosi wyniki.

– Wyżej stojące grupy zawodowe również osiągają wyższe na ogół wyniki w testach inteligencji,

– Porównania między dziećmi miejskimi a wiejskimi wypadają zwykle (choć nie zawsze) na korzyść dzieci miejskich. Możliwe są dwie interpretacje tego faktu: (1) różne czynniki przyciągały bardziej inteligentnych ludzi ze wsi do miast: (2) życie w mieście dostarcza takiej stymulacji, która podnosi poziom wyników.

– Badania nad narodowościowymi i rasowymi różnicami inteligencji dowodzą, jak trudno jest skonstruować testy, które by prowadziły do słusznych wniosków. Rezultaty otrzymywane zwykle w tych badaniach, wskazujące na istnienie różnic narodowościowych i rasowych, nie potwierdzają teorii o zasadniczych różnicach między rasami. Trzy problemy nasuwają zazwyczaj wiele trudności a mianowicie: (1) reprezentatywność badanej populacji, (2) „sprawiedliwość” testów w sto- sunku do wszystkich grup oraz (3) kontakt z badanymi. Rozkłady ilorazów inteligencji w poszczególnych grupach zachodzą na siebie tak bardzo, że nigdy nie można określić inteligencji jednostki na podstawie jej przynależności do danej narodowościowej lub rasowej grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>