Poziom zawodowy

Jeśli pogrupujemy ludzi według ich zawodów, to znowu okaże się, żc pogrupowaliśmy ich według inteligencji. Zgodność ta jest po części rezultatem wzajemnych zależności między inteligencją, wykształceniem a poziomem zawodowym. Na ryc. 15-6 przedstawiono reprezentatywne rezultaty badań testowych w czasie II wojny światowej. Rangi dla poszczególnych zawodów pozostały prawie takie same, jak w okresie I wojny światowej. Rezultaty z czasów I i II wojny dla zawodów, które dadzą się ze sobą porównać, wykazują korelację ,84 (Stewart, 1947).

Należy zwrócić uwagę, że ogólne podniesienie się poziomu wykształcenia zmieniło średni poziom inteligencji w różnych zawodach, nic zmieniając ich względnych rang. Mamy tu jeszcze jeden przykład różnic, wynikających przy rozpatrywaniu z jednej strony korelacji, z drugiej – średnich.

Korelacja pomiędzy inteligencją a zawodem jest bez wątpienia rezultatem zarówno dziedziczności, jak i środowiska. Selekcja zachodzi dzięki temu, że ludzie o wyższej inteligencji wybierają zawody, które stawiają im większe wymagania intelektualne, lecz tacy ludzie także i swoim dzieciom zapewniają dobre wykształcenie i łatwiejszy start życiowy, co prowadzi do utrwalenia tej zależności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>