Przybrani rodzice

Jednym ze sposobów rozdzielenia wpływów dziedziczności i środowiska jest badanie dzieci wychowywanych, przez przybranych rodziców. Co roku adoptuje się wielką liczbę dzieci. Ponieważ sprawy adopcji załatwiają placówki społeczne, zwykle bada się dzieci testami i rejestruje się różne o nich dane, co stwarza dobre warunki dla dalszych badań. Dwa główne zagadnienia oczekują odpowiedzi:

– 1. Czy ostateczny iloraz inteligencji dzieci zaadoptowanych w pierwszych miesiącach życia koreluje wyżej z I.I. ich prawdziwych rodziców, czy też z I.I. ich przybranych rodziców? Czy I.I. adoptowanych dzieci odpowiada także poziomowi wykształcenia i poziomowi zawodowemu ich przybranych rodziców?

– 2. Czy sprzyjająca na ogół atmosfera, panująca w rodzinach, do których dostają się zaadoptowane dzieci, podnosi ogólny poziom ich inteligencji, niezależnie od tego, czy wpływa ona na korelację, czy też nie?

By odpowiedzieć na te pytania, posłużymy się danymi, zaczerpniętymi z trzech prac badawczych.

– 1. W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanford porównywano zaadoptowane dzieci z ich przybranymi rodzicami, a wyniki te z kolei porównano z zależnościami, jakie zachodzą pomiędzy dziećmi a ich prawdziwymi rodzicami. Badana grupa obejmowała 214 adoptowanych dzieci oraz 105 dzieci kontrolnych, mieszkających ze swymi rodzicami. Przeciętny wiek dzieci w chwili adopcji wynosił 3 miesiące: wszystkie zostały zaadoptowane przed ukończeniem 12 miesiąca (Burks, 1928).

– 2. W badniach, które prowadził Uniwersytet stanu Minnesota, przeprowadzono również wiele takich samych porównań. Grupa adoptowanych składała się ze 194 dzieci. Wszystkie były dziećmi nieślubnymi i wszystkie umieszczono w rodzinach zastępczych przed ukończeniem

– 6. miesiąca życia. Danych porównawczych miała dostarczyć podobna liczba dzieci „kontrolnych”, mieszkająca ze swymi własnymi rodzicami (Leahy, 1935).

– 3. W trzecim studium, przeprowadzonym na uniwersytecie stanu Iowa, wielokrotnie badano różnymi testami adoptowane dzieci (w miarę ich rozwoju), a ostateczny poziom ich inteligencji porównano z niskim poziomem inteligencji ich prawdziwych matek. Wszystkie dzieci zaadoptowano przed ukończeniem 6 miesiąca. Kilka sprawozdań opublikowano wcześniej, lecz końcowe sprawozdanie podaje wyniki, jakie dzieci adoptowane uzyskały w badaniach testowych, gdy osiągnęły średnio 13 rok życia (ostatni test w wieku od 11 do 18 łat) (Skodak i Skeels, 1949).

Jaką odpowiedź dają te badania na postawione poprzednio pytania? Najpierw rozpatrzmy dane korelacyjne Czy poziom intelektualny dziecka jest podobny do poziomu rodziców prawdziwych, czy przybranych? Najbardziej przydatne będą tu dane z Iowa, ponieważ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>