Zadania całkowicie nowe stosowane w testach inteligencji

Ponieważ test inteligencji ma mierzyć raczej bystrość umysłu niż rezultaty specjalnego ćwiczenia, trzeba znaleźć takie zadania testowe, które można rozwiązać bez określonego przygotowania. Innymi słowy, test inteligencji ma być raczej testem zdolności niż testem wiadomości i umiejętności, musi więc być odpowiednio skonstruowany.

Istnieją dwa główne sposoby dobierania zadań, których rozwiązanie nie jest zależne od specjalnego ćwiczenia. Pierwszy sposób polega na dobieraniu zadań całkowicie nowych, w których dziecko nie chodzące do szkoły ma takie same szanse znalezienia rozwiązania, jak dziecko, które chodzi do szkoły. Ryc. 14-3 stanowi przykład zadania całkowicie nowego. W tym .szczególnym przypadku dziecko ma wybrać figury, które są do siebie podobne, przy czym zakłada się, że figury takie są dla wszystkich dzieci jednakowo nieznane.

Testowi temu towarzyszy następująca instrukcja: „W teście tym należy oznaczać odpowiednie figury. W każdym rzędzie zaznacz te figury, które są podobne do pierwszej w tym rzędzie”. (Źródło: Thurstone i Thurstone, 1941).

Drugi sposób polega na dobieraniu zadań niewątpliwie znanych, tak aby wszyscy, dla których test jest przeznaczony, mieli odpowiednie doświadczenie niezbędne do tego, aby poradzić sobie z ich rozwiązywaniem. Oto przykład tego rodzaju zadania:

Podkreśl F, (Fałsz) jeśli zdanie jest bez sensu, podkreśl S, (Słuszne) jeśli jest ono rozsądne i słuszne. Zadanie to jest zrozumiałe tylko dla tych dzieci, które znają język, w jakim je sformułowano, umieją czytać i rozumieją wszystkie słowa. Dla takich dzieci wykrycie logicznego błędu w tym zdaniu stanowi rzetelny sprawdzian zdolności intelektualnych.

Wiele zadań w teście inteligencji typu binetowskiego zalicza się do drugiego rodzaju tzn. opierają się one na założeniu, ze materiał tych zadań jest ogólnie znany. Test słownikowy na przykład pojawia się prawie we wszystkich skalach: konieczne jest więc założenie znajomości języka.

Test inteligencji jest narzędziem pod pewnymi względami prymitywnym, ponieważ nie może ściśle odpowiadać przyjętym założeniom. Środowisko językowe nigdy nie jest dokładnie takie samo w różnych domach, odmienna jest lektura, do której mają dostęp badani, w różnych domach kładzie się niejednakowy nacisk na sprawy intelektualne. Pomimo tych trudności możńa dobrać zadania, które w- praktyce wystarczająco spełniają swą rolę. We współczesnych testach, inteligencji występują zadania, które zdały egzamin w praktyce, podczas gdy wiele innych po wypróbowaniu uznano za wadliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>