Rezultaty uzyskane przez Termana

Do grupy badanej dobrano dzieci o ilorazie inteligencji powyżej 140, przy czym mniej więcej 10 lub 11 dzieci na 1000 uczniów szkół publicznych miało 1.1. tej wysokości. Mniej niż jedno dziecko na 1000 miało I.I. powyżej 160.

Co mówią o dziecku wybitnie uzdolnionym rezultaty uzyskane przez Termana? Jeśli idzie o środowisko rodzinne, dzieci te pochodzą głównie z warstwy „wolnych zawodów” (ok. 1/3 grupy) oraz z klasy większych przedsiębiorców (ok. 1/2). Mniej niż 7% pochodzi z klasy robotników niewykwalifikowanych lub o niepełnych kwalifikacjach, pomimo tego że klasy te stanowią wyższy procent populacji. Środowisko rodzinne przypuszczalnie wpływa na zdolności dzieci zarówno wskutek dziedziczności, jak i poprzez oddziaływania środowiskowe. Rodzice o wyższej inteligencji, którzy zapewniają swym dzieciom środowisko dające im możliwość lepszego rozwoju, należą przeważnie do wyższych grup zawodowych.

Chociaż w szkole powszechnej stosunek liczby uzdolnionych chłopców do liczby uzdolnionych dziewcząt wynosił tylko 7 :6, w szkole średniej było chłopców o ilorazie inteligencji wyższym niż 140 dwa razy więcej niż dziewcząt. Tej liczebnej przewagi chłopców na tym poziomie nie należy interpretować jako oznaki, że chłopcy w miarę jak rosną, stają się bardziej inteligentni niż dziewczęta. W czasach, gdy rozpoczynały się te badania, ciągle jeszcze zachęcano bardziej chłopców niż dziewczęta do kontynuowania nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>