Testy inteligencji „niezależne od czynników kulturowych” cz. II

W przytoczonym studium było wiele innych zadań, na które dzieci z różnych klas społecznych odpowiadały niejednakowo, przy czym trudniej było wykazać wpływ odmiennych doświadczeń. Na przykład, dzieci z rodzin o wyższej pozycji społeczno-ekonomicznej również na następujące pytanie częściej dawały prawidłową odpowiedź niż dzieci z rodzin -o niższej pozycji:

czytaj więcej

Miary zmienności – dalszy opis

Dla jeszcze większego uproszczenia naszego przykładu i w celu ułatwienia obliczeń arytmetycznych przypuśćmy, że po pięciu uczniów z obu tych klas stara się o przyjęcie na wyższą uczelnię i że wyniki egzaminu wstępnego tych uczniów odzwierciedlają {i wyolbrzymiają) różnice pomiędzy klasami, z których ci uczniowie przyszli. Wyniki egzaminu wstępnego są następujące:

czytaj więcej

Pojęcia i ich kształtowanie się – kontynuacja

Dla każdego zbioru przedmiotów lub form czy to abstrakcyjnych, czy konkretnych eksperymentator wyznaczył bezsensowną nazwę, taką jak lorb, dwm lub telj. Materiał ten eksponowano w taki sam sposób, jak w metodzie skojarzeń parami w eksperymentach nad zapamiętywaniem: badany miał podać nazwę zbioru w chwili, gdy ten zbiór się pojawiał. Jeśli badany zrozumiał, jakie pojęcie oznacza dana nazwa (np. pojął, że lorb oznacza wszelkie obuwie), to oczywiście było mu dużo łatwiej zareagować na ten zbiór niż wtedy, gdy pojęcie nie zostało jeszcze uchwycone. Zapamiętywanie doprowadzano do dwóch bezbłędnych powtórzeń, a następnie badanemu zadawano .pytania, dla przekonania-się, czy odkrył pojęcie, czy też po prostu nauczył się par na pamięć. Zwykle pojęcie zostawało uchwycone, lecz pierwsze poprawne połączenie nazwy z określoną kartą występowało na ogół o kilka prób wcześniej niż odkrycie samego pojęcia.

czytaj więcej

Chromosomy – dalszy opis

Zasady opracowane w ramach genetyki populacji mają doniosłe znaczenie dla genetyki człowieka, ponieważ dane dotyczące cech rodziców i dzieci można zbierać w tym samym czasie i uczony może je zgromadzić w ciągu swego życia, nie czekając na dane z historii rodzin zbierane przez kilka pokoleń. Metoda ta, jak dotąd, miała niewielkie zastosowanie do problemów, które interesują psychologów, lecz należy się spodziewać, że w końcu uda się znaleźć więcej sposobów spożytkowania tej metody w badaniach nad dziedzicznością cech psychicznych.

czytaj więcej

Rezultaty uzyskane przez Termana

Do grupy badanej dobrano dzieci o ilorazie inteligencji powyżej 140, przy czym mniej więcej 10 lub 11 dzieci na 1000 uczniów szkół publicznych miało 1.1. tej wysokości. Mniej niż jedno dziecko na 1000 miało I.I. powyżej 160.

czytaj więcej

Jak dalece „podstawowe” są podstawowe zdolności?

Rozwój metod analizy czynnikowej pozwalał mieć nadzieję, że przez wyodrębnienie podstawowych składników zdolności intelektualnych będziemy mogli o wiele dokładniej określić naturę inteligencji. Czy udało nam się rozłożyć inteligencję na zasadnicze elementy? Odpowiedź jest wyraźna: „nie”, ponieważ okazało się, że podstawowe zdolności także są skorelowane między sobą. Zrobiliśmy natomiast wielkie postępy w określaniu zdolności decydujących o wynikach testów i wiemy, w jaki sposób możemy uzyskać profil oparty na poszczególnych testach danego zestawu. Zdolności podstawowe nie są całkowicie niezależne, lecz pozwalają na podsumowanie wielu informacji w kilku punktach. Sześć lub siedem podstawowych zdolności pozwala wytłumaczyć 1770 korelacji między 60 testami długiego zestawuł. Skrócenie takiego zestawu, dzięki czemu można się łatwiej nim posługiwać, stanowi oczywistą korzyść, płynącą z uwzględnienia tych testów, które najlepiej reprezentują zdolności podstawowe wspólne dla całego zestawu.

czytaj więcej

Spadek inteligencji u dorosłych w zależności od wieku

Zmiany zachodzące w zależności od wieku w wynikach testu inteligencji. Dane dotyczące badanych od 60 roku życia zaczerpnięto z innej próbki. (Źródło: Wechsler, 1955). Różnice w tempie obniżania się z wiekiem wyników werbalnych i innych są zgodne z wcześniejszymi rezultatami, świadczącymi o tym, że nie wszystkie uzdolnienia w wieku dojrzałym zmniejszają się w tym samym tempie (Jones i Conrad 1933). Ogólnie biorąc, najmniejszy spadek wykazują zadania wymagające wiadomości, zaś największy – zadania, w których potrzebna jest pomysłowość i szybkość, a zatem stosowanie jakiegokolwiek wyniku jako wskaźnika inteligencji osoby dorosłej nosi piętno pewnej dowolności

czytaj więcej

Zasada wyniku progowego

Wykres pokazuje, jaki procent szkolonych iotników z danym wynikiem staninowym (standardowe dziewięć) nie ukończył szkolenia. W pewnym momencie lotnictwo ustaliło, że do dalszego szkolenia kwalifikuje wynik w Staninach równy przynajmniej 5. (Źródło: DuBois, 1947). testów za pomocą tej metody wybiera się progowy punkt na skali. Wówczas tylko ci kandydaci, którzy uzyskali wynik wyższy od progowego, zostaną przyjęci na przeszkolenie do szkoły czy też gdzie indziej, zależnie od celu, któremu służy badanie testowe.

czytaj więcej

Skalowanie wyników

Dla zinterpretowania jakiegoś wyniku często chcemy wiedzieć, czy w stosunku do innych wyników jest on wysoki, czy niski. Jeśli ktoś wykonuje praktyczny test dla kierowców i stwierdza, że potrzebuje ,500 sekundy, aby po sygnale niebezpieczeństwa postawić nogę na hamulcu, to skąd może wiedzieć, czy robi to szybko, czy wolno? Jeśli na egzaminie z fizyki uzyska wynik 60, to zdał, czy nie? Aby odpowiedzieć na pytania tego rodzaju, musimy sporządzić pewien rodzaj skali, z którą można by porównywać wyniki.

czytaj więcej

Mierzenie informacji

Posłużenie się pojęciem informacji (w technicznym sensie) i jej jednostką pomiarową (bit – patrz tabl-. 12-1) wymaga komentarza dotyczącego zarówno charakteru teorii informacji, jak i jej miejsca w psychologii.

czytaj więcej

Kiedy współczynnik korelacji jest istotny?

Współczynnik korelacji, podobnie’ jak inne miary statystyczne, ma błąd standardowy. Oznacza to, ze gdyby pobierać nowe próbki, wówczas obliczone na ich podstawie korelacje nie byłyby dokładnie takie same, jak korelacja otrzymana z pierwszej próbki. Wzór na błąd standardowy współczynnika korelacji r stosowany w celu ustalenia, czy r różni się w sposób istotny od zera, jest następujący: ‚

czytaj więcej

Rzetelność i trafność

Wyniki osiągane w testach można wykorzystywać do celów naukowych tylko wtedy, gdy zasługują na zaufanie. W terminologii psychologicznej znaczy to, że muszą one odpowiadać pewnym wymogom rzetelności i trafności. Rzetelność oznacza, że na wynikach można polegać, że przy powtarzaniu testu nie ulegną one, zmianie, że cokolwiek one mierzą, to mierzą w sposób konsekwentny. Poszczególne zadania testu mogą być tak zagmatwane, mylące i niejasne, że wyrażają różne rzeczy dla różnych badanych lub nawet dla tego samego badanego przy powtórnym badaniu. Dlatego też jasność w tym zakresie jest pierwszym warunkiem rzetelności. Testy mogą być również zbyt krótkie na to, aby były rzetelne, lub też sposób określania wyników może nie być obiektywny. Musimy więc zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, jak dobrą miarą dysponujemy: jeśli przy powtarzaniu pomiarów lub przy obliczaniu wyników przez różne osoby otrzymane rezultaty będą niezgodne, to test nie jest rzetelny. Prostą analogię może stanowić tu gumowa taśma miernicza: nigdy nie byłoby wiadomo, jak silnie ją naciągano podczas pomiaru, rezultaty więc byłyby nierzetelne bez względu na to, jak dokładna byłaby podziałka na taśmie. Potrzebne nam są testy odznaczające się dużą stałością i zgodnością wewnętrzną, jeśli mamy się nimi z zaufaniem posługiwać.

czytaj więcej